Öppna utlysningar

PiiAs åttonde utlysning är öppen  24 April 2017 – 15 Juni 2017 kl 14:00.
Vi söker projektförslag som är så kallade genomförbarhetsstudier och som kan pågå maximalt 6 månader.
Läs noggrant hela utlysningstexten. 

Vad kan man söka för?
Man kan söka finansiering för visionära genomförbarhetsstudier inom forskning, utveckling och innovation (FUI) inom ramverk för PiiA, med fokus på industriell digitalisering, som inkluderar framväxande teknologier, tjänster och nya affärsmodeller. Beviljade studier förväntas skapa förutsättningar till initiering av större FUI-projekt som kännetecknas av att vara innovativa, tillväxtdrivande och tillämpningsorienterade.

Maximal längd för genomförbarhetsstudierna är 6 månader. Finansiering för efterföljande projekt kan sökas tidigast år 2018.

Planerad budget för utlysningen är 4 miljoner kronor. SIP PiiA och Vinnova avser att finansiera 8–12 genomförbarhetsstudier inom denna utlysning.
Bidrag kan sökas inom spannet 100 000 kr och 500 000 kr, dock upp till 50% av projektets stödberättigande kostnader.

Vem kan söka?
Konsortier bestående av företag, universitet, högskolor, forskningsinstitut och andra relevanta aktörer är välkomna att söka finansiering inom ramen för utlysningen. Konsortier ska bestå av minst två parter varav minst en industripart.

Utländska aktörer är välkomna att delta i projekt, dock inte som koordinatorer.

Endast juridiska personer med organisationsnummer kan beviljas bidrag.

Hur söker man?
Läs hela utlysningstexten noggrant. Dokument och mallar för ansökan finns tillgängliga via Vinnovas hemsida. 
För att teckna konsortieavtal har PiiA tagit fram en mall som man kan utgå från.
Den har prövats i tidigare projekt och fungerat bra som utgångstext. Mallen kan du ladda ner här.

För mer information kontakta:

Susanne Timsjö
Programchef
Process Industrial IT and Automation (PiiA)
RISE SICS Västerås
Mobile: +46 73 072 39 60
susanne.timsjo@ri.se 

Anders OE Johansson
Vice programchef PiiA
Mobile: +46 70 56 25 250
anders.johansson@ri.se